thức tỉnh mục đích sống

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục đích sống

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục đích sống

Những câu sau là tín hiệu dẫn đến mục đích của bạn. Chúng chỉ cho bạn hướng đến một mục đích xác định. Một câu hỏi riêng rẽ thì không chỉ rõ cho bạn được mục đích của mình; bạn